# مهندس_بیات_عضو_هیات_مدیره_شرکت_ملی_صنایع_پتروشیمی